Love for Teater/musikforeningen af 1

 

Vedtægter for Teater/musikforeningen af 1. januar 2005

 

I. Foreningen navn og formål

 1. Foreningens navn er Teater/musikforeningen af 1. januar 2005.
 2. Foreningens formål er at udvide interessen for teater, musik, kunst og

andre kulturelle aktiviteter.

 

II. Medlemmer

 1. Aktive naboer som ønsker at udvide kendskabet til teater og musikverdenen..
 2. Indmeldelse af nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.
 3. Udmeldelse skal ligeledes godkendes af bestyrelsen.

 

III. Indskud og kontingent (se dog særskilt menupunkt på hjemmesiden - mvh webmaster)

a.       Hvert medlem indbetaler pr. 1. januar 2005 kr. 500,- inden udgangen af februar 2005.

 1. Kontingent er fastsat til kr. 300,- pr. kvartal, der indbetales med forfald hvert kvartal,

1. gang den 1. april 2005.

 1. Betaling sker til kassereren den 1. hvert kvartal (i alt 4 kvartaler om året).
 2. Der oprettes en konto hvortil beløbet kan overføres.
 3. Regnskabet følger kalenderåret.

 

IV. Bestyrelse

 1. Bestyrelsen består af en formand og en kasserer, der vælges

ved generalforsamlingen for 2-årig periode.

      b.   Ved generalforsamlingen vælges 1 suppleant samt 1 revisor.

 

V. Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes

af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1.  
  1. Valg af ordstyrer
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg i henhold til IV punkt a
  6. Kommende aktiviteter
  7. Kontingentfastsættelse
  8. Eventuelt.

 

VI. Opløsning

a.       Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende  medlemmer

på en ordinær generalforsamling og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, afholdt tidligst 3 måneder senere stemmer derfor.

b.      I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om

anvendelse af foreningens midler. Foreningens likvide midler tilfalder en dansk

humanitær organisation.

Go to top